Nederlands English
Winkel Showroom Cursussen
Snel Zoeken
Geef met een paar woorden aan wat u zoekt:


Geavanceerd Zoeken meer

Categorieën
Foto en video camera's en sets (17)
Onderwater huizen telefoon (10)
Onderwaterhuizen foto (686)
Onderwaterhuizen Video (64)
Accessoires (52)
Accu's/Laders/Batterijen (74)
Actie camera's (81)
Armen & onderdelen (173)
Boeken/dvd (2)
CCTV (1)
Drijf hulpmiddelen (11)
Filters (182)
Flexibele behuizingen (50)
Flitsers (86)
Gewichten (6)
Grondplaten (42)
Kabels en Diffusers (75)
Koffers en Tassen (55)
Lampen (69)
Lenzen en accesoires (140)
O-ringen (153)
Opslagmedia (5)
Statieven (5)
Video Monitors (7)

Fabrikanten

Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ScubaCam.nl zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door ScubaCam.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ScubaCam.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ScubaCam.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 3. ScubaCam.nl is gerechtigd de Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande aanzegging te wijzigen.
 4. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Vermeldingen van gegevens van welke aard ook in catalogi, brochures, offertes, prijslijsten, opdrachtbevestigingen of andere drukwerken, dan wel via het Internet, via de website, elektronische post of andere methoden, geschieden zo nauwkeurig mogelijk, echter zij zijn niet bindend. ScubaCam.nl is dan ook niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en rekenfouten en onduidelijkheden, noch voor de gevolgen daarvan.
 2. Alle aanbiedingen van ScubaCam.nl zijn vrijblijvend en ScubaCam.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van uw bestelling door ScubaCam.nl.
 3. ScubaCam.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien ScubaCam.nl een bestelling niet accepteert, deelt ScubaCam.nl dit u mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief behandelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Voor bestellingen binnen Nederland wordt een vast bedrag van € 10 voor behandelings- en verzendkosten berekend.
 3. ScubaCam.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden:
  • Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling op de Giro- of Bankrekening van ScubaCam.nl is ontvangen.
  • Rembours: (Alleen in Nederland) U kunt bestellingen tot een bedrag van ten hoogste € 2000,- onder rembours laten bezorgen. U betaalt in dit geval aan de bezorgdienst bij aflevering van uw bestelling. Let op: het is niet altijd mogelijk om te pinnen bij de bezorger.
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door ScubaCam.nl.

Artikel 4. Levering

 1. ScubaCam.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, ScubaCam.nl in het bezit van alle noodzakelijke gegevens en, bij vooruitbetaling, de betaling is verricht. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 2. Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijn geleverd worden, heeft u de mogelijkheid de koopovereenkomst te ontbinden. De door ScubaCam.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. ScubaCam.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten uit te voeren. De extra kosten van de nalevering worden door ScubaCam.nl gedragen.
 4. Op grond van de Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten heeft u na ontvangst van het product een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 werkdagen dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) te melden en het product (in de originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt u zelf de kosten en het risico van de retourzending. Indien u reeds enige betaling heeft verricht zal ScubaCam.nl deze, verminderd met het bedrag betaald voor behandelings- en verzendkosten en rembours, binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen. De afkoelingsperiode geldt niet voor artikelen die speciaal voor de koper zijn besteld.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ScubaCam.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ScubaCam.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. ScubaCam.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ScubaCam.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, in kennis te stellen.
 2. Indien een product een gebrek vertoont, zal ScubaCam.nl bepalen of het product hersteld of vervangen wordt. Indien binnen 30 dagen na aanschaf het product een gebrek vertoont, wordt u naast herstel of vervanging ook "niet goed, geld terug" aangeboden. In het laatste geval dient het product onmiddellijk en onbeschadigd aan ScubaCam.nl te worden geretourneerd in de originele verpakking. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ScubaCam.nl. Binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde zal de aankoopprijs worden terug betaald.
 3. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal ScubaCam.nl na overleg met u het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen. Op de door ScubaCam.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals de betreffende fabrikant die stelt. Uw rechten zoals die voortvloeien uit de wet worden door de garantievoorwaarden niet aangetast. Voor occasions wordt de garantietermijn in de overeenkomst opgenomen.
 4. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor ScubaCam.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ScubaCam.nl kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ScubaCam.nl, dan wel tussen ScubaCam.nl en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ScubaCam.nl, is ScubaCam.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door ScubaCam.nl.

Artikel 9. Persoonsgegevens

ScubaCam.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie is alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. ScubaCam.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. ScubaCam.nl maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL (Secure Sockets Layer), speciaal ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. Door de verzending van orders en betaalgegevens in een met SSL beveiligde omgeving is deze informatie niet zichtbaar voor derden. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien door een schriftelijk (via e-mail, brief of fax) verzoek hiertoe aan ScubaCam.nl te richten. Binnen 4 weken zal een overzicht van de aanwezige persoonsgegevens worden verstrekt. Indien u verbetering, aanvulling of verwijdering wenst, dient u dat schriftelijk te melden. ScubaCam.nl zal dan in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, dan wel uw gegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft ScubaCam.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ScubaCam.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ScubaCam.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien u aan ScubaCam.nl schriftelijk opgave doet van een adres is ScubaCam.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan ScubaCam.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. ScubaCam.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 3. Wanneer door ScubaCam.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ScubaCam.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ScubaCam.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ScubaCam.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ga verder
Informatie
Over ScubaCam.nl
Showroom
Cursussen
Evenementen en wedstrijden
Ik en mijn apparatuur
Veelgestelde vragen
Video Collectie
Links

Privacy van gegevens
Voorwaarden

Contact

Mijn apparatuur
Edwin van der SandeEdwin van der Sande vertelt over zijn apparatuur en ervaringen.

Lees meer meer

Cursus O/W fotografie
Een digitale camera gekocht en wat nu?

Karin BrussaardBij ScubaCam.nl kunt u een cursus digitale onderwater fotografie volgen.

Lees meer meer


Copyright © ScubaCam.nl, Neon 25, 4751 XA Oud Gastel, Nederland, e-mail: info@scubacam.nl, Telefoon: +31 (0) 41 634 9173
Openingstijden showroom: maandag t/m vrijdag van 9:30 tot 18:00. Zaterdag  van 9:00 tot 17:00 uur

KVK-nr: 20147041, BTW-nr:NL8202.07.494B01
Bank Rabobank, IBAN nr. NL86RABO0144351676, BIC: RABONL2U